Zespół niezależnych podmiotów oświatowych, prowadzących działalność oświatowo-wychowawczą. Celem kształcenia uczniów, słuchaczy, fachowców i pasjonatów jest ich praktyczne (użytkowe) przygotowanie do zawodu lub fachu multimedialnych artystów, artystów wykonawców (performerów) i wspierających ich pracowników obsługi (personelu technicznego), a także artystycznego kierownictwa (managementu) oraz specjalistów ds. marketingu, reklamy, promocji i sprzedaży.

Równocześnie od najmłodszych lat rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia artystyczne wychowanków, spełniamy ich muzyczne pragnienia (pasje) oraz kształtujemy aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego.

Działalność oświatowa w ramach podmiotów:

Placówka Artystyczna
Akademii Artystycznej

prowadzi kształcenie hobbistyczne, czyli rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęciach pozaszkolnych pozaszkolnych (programy nauczania lub kursy hobbistyczne).

Technikum
Akademii Artystycznej

prowadzi kształcenie ogólnie i zawodowe, czyli umożliwia młodzieży uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie a także uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Placówka Doskonalenia
Akademii Artystycznej

prowadzi kształcenie ustawiczne, czyli umożliwia dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji na kursach zawodowych lub fachowych (specjalistycznych).

 

Marching School
Poradnictwo zawodowe